O wydarzeniu

Powód spotkania

Nasza misja

Agenda

Kadra naukowa

Regulamin

Rejestracja

 

 

 

O WYDARZENIU

Współcześnie istotnym problemem w służbie zdrowia jest odpowiednia komunikacja i współpraca między lekarzami a farmaceutami. Aby ulepszyć ten stan rzeczy i wypracować nowe metody wspólnego działania dla dobra pacjenta, a także przeciwdziałać niebezpiecznym tendencjom związanym z samoleczeniem, Fundacja ZIKO dla Zdrowia 6 października organizuje konferencję PharmLab 2016 – I ogólnopolskie forum pacjent-lekarz-farmaceuta.

 

POWÓD SPOTKANIA

Impulsem do przygotowania konferencji PharmLab 2016 były m.in. wyniki przeprowadzonej niedawno przez Fundację ZIKO dla Zdrowia ogólnopolskiej ankiety, a także wcześniejsze raporty sporządzone na zlecenie Reckitt Benckiser czy Gemius. Z zebranych danych wynika, że wielu Polaków, pomimo zaufania do farmaceutów, nie korzysta z ich porad przy przyjmowaniu leków i nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym samoleczeniem. Pacjenci w znacznej części nie posiadają odpowiedniej wiedzy o profilaktyce zdrowotnej, przez co czują się zagubieni. Nie wiedzą, gdzie znaleźć właściwego lekarza specjalistę, a nawet, do którego powinni się zgłosić. Ostatecznie zdarza się, że pacjent nie potrafi powiedzieć co mu dolega, lekarz nie wie czego chory od niego oczekuje, a farmaceuta zostaje sprowadzony do roli osoby jedynie wydającej leki.

 

NASZA MISJA

Jednymi z celów konferencji jest zastanowienie się nad współczesną rolą farmaceuty, lekarza i pacjenta w polskiej służbie zdrowia, występującymi problemami w opiece zdrowotnej oraz poznanie oczekiwań każdej ze stron. Dzięki udziałowi lekarzy pracujących za granicą chcemy poznać dobre praktyki, a także zaznajomić się z trudnościami, aby lepiej przygotować się do ewentualnych zmian i przygotować odpowiednie metody ich wdrażania. Liczymy, że konferencja będzie pierwszym krokiem w stronę nowoczesnych, nie tylko prawnych, zmian ułatwiających pracę całego środowiska medycznego.

 

AGENDA

Konferencja będzie podzielona na dwie części, w których swoje stanowisko zaprezentują przedstawiciele organizacji i towarzystw lekarskich, farmaceutycznych oraz pacjentów, m.in. dr hab. Agnieszka Zimmermann. Wśród zaproszonych gości znajdują się także przedstawiciele środowiska uczelnianego, zarówno pracownicy naukowi, jak i studenci. W trakcie wydarzenia zostanie zorganizowana sesja plakatowa.

Termin: czwartek, 6 października 2016 r. godz. 10.00

Miejsce: sala konferencyjna Warsaw Hall 2+3, Hotel Hilton, ul. Grzybowska 63 , 00-844 Warszawa

Przewidywany czas trwania: 5 godzin

Moderator konferencji: Krzysztof Jakubiak – redaktor naczelny Pulsu Medycyny i Pulsu Farmacji

Plan spotkania

Godzina Temat Prowadzący
10:00 – 10:05 Powitanie Jan Zając – Prezes Fundacji ZIKO dla Zdrowia

CZĘŚĆ PIERWSZA

10:05 – 10:25 Raport Barometr – Zmiany w dostępie do gwarantowanych świadczeń  zdrowotnych oraz kolejki do specjalistów Aneta Augustyn – Przedstawiciel Fundacji Watch Health Care
10:25 – 10:45 Przedstawienie różnic międzypokoleniowych jako klucza do sprawnej komunikacji w relacji lekarz-pacjent-farmaceuta Mateusz Gajda – z ramienia Prof. Dr hab. Zbigniewa Chłapa – wolontariusz Przychodni dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich Stowarzyszenia Lekarze Nadziei 
10:45 – 11:00 Opieka farmaceutyczna – polskie realia dr n. farm. Grażyna Świerczek-Zięba – Przedstawiciel Fundacji ZIKO dla Zdrowia, pracownik naukowy i praktyk z szesnastoletnim stażem
11:00 – 11:15 Dyskusja
11:15 – 11:40 Przerwa kawowa

CZĘŚĆ DRUGA

11:40 – 12:00 Kluczem jest współpraca. Prawa pacjenta, prawa lekarza prawa farmaceuty.  Anna Banaszewska – Prezes Zarządu Fundacji Centrum Inicjatyw Gospodarka i Zdrowie oraz Dyrektor Zarządzający Polskiej Federacji Szpitali
12:00 – 12:20 Opieka Farmaceutyczna – jak widzimy ją w przyszłości? Ewa Warmińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia
12:20 – 13:05 Rola farmaceuty w systemie ochrony zdrowia dr hab. Agnieszka Zimmermann – Kierownik Zakładu Prawa Medycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
13:05 – 13:45 Dyskusja panelowa:
Zagrożenia i szanse związane z wprowadzeniem opieki farmaceutycznej w Polsce.
mec. Tomasz Kaczyński – Przedstawiciel Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
uczestnicy: Ewa Warmińska, dr hab. Agnieszka Zimmermann, Jan Zając,  Krzysztof Jakubiak 
13:45 – 14:00 Dyskusja
14:00 – 15:00 Obiad

 

KADRA NAUKOWA


avatarAgnieszka Zimmermann

Dr hab., mgr prawa. Posiada tytuł specjalisty I stopnia z zakresu farmacji aptecznej oraz tytuł doktora nauk farmaceutycznych. Pracuje jako adiunkt Zakładu Prawa Medycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest autorem prac dotyczących prawa farmaceutycznego, publikowanych na łamach Farmacji Polskiej, Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research, a także Czasopisma Aptekarskiego.

 

avatarGrażyna Świerczek-Zięba

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego na kierunku farmacja apteczna Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, gdzie w 2006 r. obroniła doktorat. Od 2009 r. pracuje jako asystent nauczyciela akademickiego na Wydziale Ochrony Środowiska Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach, a od 2013 r. prowadzi wykłady na punkty miękkie dla farmaceutów w ramach Akademii Farmaceuty. Od ponad 20 lat wykorzystuje swoją wiedzę w praktyce, pracując przez ten czas w wielu aptekach. Dzięki temu z pierwszej ręki zna problemy w komunikacji na linii lekarz-pacjent-farmaceuta.

 

REGULAMIN

REGULAMIN zgłoszeniowy na Konferencję PharmLab 2016 – I ogólnopolskie forum pacjent-lekarz-farmaceuta organizowaną przez Fundację ZIKO dla Zdrowia

1. Informacje ogólne

Konferencja PharmLab 2016 – I ogólnopolskie forum pacjent-lekarz-farmaceuta, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbędzie się w dniu 06.10.2016 roku. Organizatorem Konferencji jest Fundacja ZIKO dla Zdrowia

2. Skład Komitetu Naukowego:

– Dr hab. Agnieszka Zimmermann

– Dr n. farm. Grażyna Świerczek-Zięba

3. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

4. Uczestnikiem Konferencji jest osoba dokonująca rejestracji poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.zikodlazdrowia.org

5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie i Regulaminie Konferencji oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji.

6. Adresatami Konferencji są pracownicy sektora medycznego – lekarze, pielęgniarki, położne, sektora farmaceutycznego – farmaceuci, a także przedstawiciele organizacji reprezentujących pacjentów oraz studenci i wykładowcy kierunków lekarskich i farmaceutycznych.  Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

8. W ramach Konferencji będą odbywały się sesje naukowo-dydaktyczne, panele dyskusyjne oraz sesja plakatowa. Regulamin sesji plakatowej dostępny jest w oddzielnym dokumencie.

9. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.zikodlazdrowia.org/pharmlab-2016/

10. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji.

11. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Konferencji.

12. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji upływa 20 września 2016 r.

13. Uczestnik Konferencji, który dokonał rejestracji, ma prawo do rezygnacji z udziału, przy czym jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Organizatora Konferencji z odpowiednim wyprzedzeniem. Informację taką należy przesłać na adres media@zikodlazdrowia.pl

14. Postanowienia końcowe

a) Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

b) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

d) Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej.

REGULAMIN SESJI PLAKATOWEJ

1. Warunkiem udziału w Sesji Plakatowej jest:

a) dokonanie zgłoszenia udziału w konferencji PharmLab 2016 – I ogólnopolskie forum pacjent-lekarz-farmaceuta (zwanym dalej Konferencją) na stronie internetowej, w zakładce REJESTRACJA,

b) pozytywna recenzja przesłanego abstraktu pracy.

2. Do Sesji Plakatowej przyjmowane będą prace oryginalne. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Sesji Plakatowej jest pozytywna recenzja nadesłanego abstraktu pracy przez Komitet Naukowy powołany przez Komitet Organizacyjny Forum.

3. Abstrakt pracy (plik MS Word) w języku polskim należy przesłać drogą elektroniczną na adres media@zikodlazdrowia.pl z dopiskiem „Sesja Plakatowa”. W treści wiadomości należy zawrzeć: tytuł, autora (pełne imię i nazwisko), stopień naukowy, osobę prezentującą (pełne imię i nazwisko), nr telefonu oraz e-mail osoby prezentującej,  instytucję (pełna nazwa instytucji, z której pochodzi autor, miejscowość, kraj), słowa kluczowe (maksymalnie 6 słów), treść abstraktu (z podziałem na wstęp, cel, materiał i metody, wyniki i wnioski).

4. Objętość abstraktu nie może przekraczać jednej strony formatu A4.

5. Ostateczny termin przesyłania abstraktów prac upływa 15 września o godzinie 23.59. Prace nadesłane po tym terminie nie będą przyjmowane.

6. Decyzja o zakwalifikowaniu prac zostanie ogłoszona najpóźniej 20 września. Autorzy pozytywnie zrecenzowanych prac zostaną o tym powiadomieni przez organizatorów Konferencji drogą elektroniczną (e-mailem), najpóźniej 22 września.

7. Autor/Autorzy prac ponoszą wyłączną odpowiedzialność za poprawność przesłanego abstraktu.

8. W przypadku zgłoszenia większej liczby streszczeń do Sesji Plakatowej o ich przyjęciu decydowała będzie recenzja Komisji.

9. Zgłoszenie abstraktu pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

10. Plakat powinien być przygotowany w języku polskim, w formacie nie większym niż A1 (ustawienie pionowe).

11. Ekspozycja plakatów odbywać się będzie przez cały czas trwania Konferencji.

12. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Sesji Plakatowej.

13. Postanowienia końcowe:

a) Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

b) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

c) Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej.

Niniejsze Regulaminy wchodzą w życie z dniem zamieszczenia ich na stronie internetowej Konferencji.

 

REJESTRACJA

Aby wziąć udział w naszym wydarzeniu, prosimy o wypełnienie FORMULARZA ONLINE. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt: media@zikodlazdrowia.org

X